Ana Sayfa / Home Page

Üçgen / Triangle

  

 

 

  

Üçgen şekiller içerisinde ilk düzlem şeklidir ve yüzeyi temsil eder. Eşkenar üçgen ise aynı üç gibi bir tamlama (kutsal üçleme) sembolüdür, onun için üçgenin sembolizmi için üç sayısının da sembolizmine bakmak gerekir. Bu üçlemeler vücut, ruh ve akıl; anne(kadın), baba(erkek) ve çocuk; cennet, dünya ve cehennem; yeraltı, yeryüzü ve gökyüzü gibi üçlemelerdir.

 

Üçgen kimi kültürlerde insan kalbinin ve ana rahminin sembolü olarak kabul edilmiş bir şekildir. Yunan alfabesinde üçgen Delta’ya karşılık gelir ve Delta yaşamın kapısını (ana rahminden dünyaya açılan kapıyı), dişil prensibi ve doğurganlığı temsil eder. Ortadan bir çizgiyle iki dik açılı üçgene bölünmüş olan eşkenar üçgen insanın sembolü olarak kabul edilmiştir. Plato için ideal ve gerçek dünya eşkenar bir üçgenle sembolize edilir.

 

Yukarıya doğru bakan üçgen eril güneş prensibini ve ateşi, aşağıya bakan üçgen ise dişil ay prensibini ve suyu sembolize eder. Ayrıca dört elementin diğer ikisinin de sembolü üçgendir, ama onların ortalarında birer yatay çizgi daha vardır. Bunlardan yukarıya doğru bakan havanın, aşağıya doğru bakan ise toprağın sembolüdür.

 

Hititlerde yukarıya doğru bakan üçgen Kral’ın (gücün) ve sağlığın sembolüdür. Sümerlerde ise aşağıya doğru bakan üçgen kadının ve Ana Tanrıça’nın sembolüdür. Eski Maya kültüründe güneş ışınının hiyeroglifi olarak üçgen kullanılmıştır. Aynı zamanda onlar için üretkenlik sembolüdür, çünkü şekli mısır tohumlarının ekildikten toprağı yararak ilk sürgün verdiklerinde ortaya çıkan şekle benzer.

 

Eski Mısırlılar ve Pisagorcular için ise eşkenar ve dik üçgenin sembolizminin önemi ve yeri apayrıdır.

 

 

       

  

   

Triangle is the first plane shape and symbolizes the surface. Equilateral triangle signifies the completion (Holy Trinity) as like number 3, for that reason for the symbolism of triangle one should also look up the symbolism of number 3. These trinities are such as body, mind and soul; mother (woman), father (man) and child; paradise, world and hell; underworld, earth and sky.

 

In many cultures triangle was considered to be the symbol of human heart and the womb. In Greek alphaphet Delta corresponds to triangle and symbolizes the door of life, the feminine principle and fertility. An equilateral triangle divided by a line into two right angled triangle symbolizes the human. For Plato the ideal and real Earth is symbolized by a equilateral triangle.

 

The triangle pointing upwards symbolizes solar masculine and fire, downwards triangle symbolizes lunar feminine principle and water. The symbols of the other two symbols of four elements are also triangle having one additional horizantal line in the middle. The upward triangle bisected by a horizantal line is the symbol of air and downward pointed and bisected is the symbol of earth.

 

In ancient Hittite upward pointing triangle was the symbol of the King (the power) and the health. For the Sumerians downward triangle was symbolizing the woman and the Great Mother. The ancient Mayan hieroglyphic for the sun ray was a triangle. At the same time it was the fertility symbol as its shape is similar to the shape of the maize-shoot that breaks the surface of the soil for the first time after planted.

 

As for ancient Egyptians and Pythagoreans the importance and place of the symbolism of equilateral and right angled triangles is a whole another thing.

  

 

 

© Güneş İlhan, 29.01.2013, İstanbul

 

  

Dört Element - Four Elements 

Philosophia Reformata, 1622 AD.

 

       

sembolizm@gmail.com

  

© 2013-2020, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu sitedeki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.