Ana Sayfa / Home Page

İlksel Güçler ve İlk Tanrısal Varlıklar / Primal Forces (Protogenoi) and First Born Gods

 

Eros

 

    

Eros Kaos'dan çıkmış ilksel bir güçtür ve antik Yunan geleneğinin çoğunluğu onu Yaratılış Tanrısı olarak tanımlamıştır. Ancak birçok asır sonra ok atan oğlan Cupid olmuştur.

  

Güneş İlhan, 27.11.2012, İstanbul

 

 

İlkin sözü Phaidros alıyor ve şunları söylüyor:

  

“Sevgi insanlar ve tanrılar arasında eşsiz bir yer tutan büyük bir tanrıdır. Eşsizdir her bakımdan, hele doğuşu düşünülecek olursa. Bir defa bütün tanrılardan eski, çok eski olması ne şeref! Eskiliğini şundan biliyoruz: Anası babası yok, ne herhangi bir insan, ne de bir şair kimden doğduğunu söylemiyor.

       

Hesiodos'a bakılırsa, ilkin Khaos olmuş, "derken bütün varlıkların oldum olası temeli, koca göğüslü Toprak Ana, sonra da Eros, Sevgi Tanrı..." Demek Khaos’tan sonra bu ikisi gelmiş: Toprak ve Sevgi.

       

Parmenides, dünyanın kuruluşu üstüne şunları söylüyor: "Ana Tanrının ilk düşüncesi Sevgi oldu."

 

Alıntı: "Şölen" - Platon - s. 30 

Remzi Kitabevi, 1972, İstanbul

 

  

  

Eros was a primal force which emerged from Chaos and the most ancient Greek traditions described him as the God of Creation. Only many centuries later did he become the arrow shooting Cupid Boy

 

Güneş İlhan, 27.11.2012, İstanbul

 

 

Phaedrus began by affirming that Love is a mighty god, and wonderful among gods and men, but especially wonderful in his birth. For he is the eldest of the gods, which is an honour to him; and a proof of his claim to this honour is, that of his parents there is no memorial; neither poet nor prose-writer has ever affirmed that he had any. 

  

As Hesiod says:— ‘First Chaos came, and then broad-bosomed Earth, The everlasting seat of all that is, And Love.’

In other words, after Chaos, the Earth and Love, these two, came into being. 

  

Also Parmenides sings of Generation:

‘First in the train of gods, he fashioned Love.’

       

Quoted from "Symposium" by Plato

 

 

Tartaros

Tartarus

       

                    

Tartaros yeraltındaki ölüler diyarının en derin cehennemi yeridir ve o da Kaos’tan çıkmıştır. Tartaros da Gaia ile birleşir ve bu birleşmeden daha sonra tanrılara karşı ayaklanacak olan Typhon doğar. Tartaros tanrıların düşmanlarının gönderildiği yerdir. Öyle derindir ki bu derinliğe dair Hesiod şöyle der: Gökyüzünden bir örs düşse ancak dokuz gün dokuz gece sonunda, onuncu gün varırdı yeryüzüne. Aynı şekilde tunç bir örs aşağı düşse ancak dokuz gün sonunda yolculuğunu tamamlar ve Tarataros’a ulaşırdı.

       

Güneş İlhan, 06.01.2013, İstanbul

                    

  

Tartarus, the infernal regions of ancient Greek mythology. The name was originally used for the deepest region of the world, the lower of the two parts of the underworld, where the gods locked up their enemies. It gradually came to mean the entire underworld. As such it was the opposite of Elysium, where happy souls lived after death. In some accounts Tartarus was one of the personified elements of the world, along with Gaea (Earth) and others. According to those accounts, Tartarus and Gaea produced the monster Typhon. 

 

Cited from http://www.britannica.com/EBchecked/topic/583773/Tartarus

     

Güneş İlhan, 06.01.2013, İstanbul

                   

  

Erebos ve Nyks

Erebos & Nyx

   

     

Erebos ve Nyks de Kaos’dan çıkan ilksel güçlerdir. Erebos yeraltı karanlığının, Nyks ise yeryüzü karanlığının (gecenin) gücüdür. Erebos ve Nyx birleşirler ve bu birleşmeden ışıldayan Aither (Esîr*, Eter, Hava) ile Hemera (Gün, Gündüz) doğar. Nyks daha sonra kendi kendine doğurmaya devam eder.

           

*Esîr : Atomlar arasındaki boşluğu ve bütün evreni doldurduğu varsayılan, ağırlığı olmayan, ısı ve ışığı ileten töz, hava

 

Güneş İlhan, 17.12.2012, İstanbul

  

        

Erebos and Nyx were the primal forces emerged from Chaos. Erebos was the force of the underground darkness and Nyx was the force of the earth darkness(night). Erebos mated with Nyx and they produced shining Aither (Ether, Air) and Hemera (Day) together. Then Nyx continued to give birth by herself.

          

Güneş İlhan, 17.12.2012, İstanbul

 

 

Pontos

            

          

Pontos ilk tanrısal varlıklardandır. Gaia Pontos'u aynı Uranus (Gökyüzü) ve Ourea (Dağlar) gibi kendi kendine, bir döllenme olmaksızın doğurmuştur. Pontos "Deniz" ve Toprak Ana Gaia'dan fışkıran tüm sulardır. Uranus gibi Pontos da Gaia ile birleşmiş ve bunun sonucu olarak Gaia Nereus, Thaumas, Phorkys, Keto ve Eurybie'yi doğurmuştur.

       

Güneş İlhan, 16.11.2012, İstanbul

              

   

Pontos was one of the first born gods. Gaea gave birth to Pontos by means of parthenogenesis like as to Uranus (the Sky) and Ourea (the Mountains). Pontos was "the Sea" and the other waters sprang from Earth Mother, Gaea. Pontos mated with Gaea as like Uranus and as a result Gaea gave birth to Nereus, Thaumas, Phorkys, Keto (Ceto) and Eurybia.

 

Güneş İlhan, 16.11.2012, İstanbul

               

  

        

sembolizm@gmail.com

  

© 2012-2020, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu sitedeki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.